Legislacja i prawo UE

Traktaty

1. OBECNIE OBOWIĄZUJĄCE TRAKTATY /WERSJE SKONSOLIDOWANE *

2. TRAKTATY AKCESYJNE

3. INNE

4.TRAKTATY ZAŁOŻYCIELSKIE


1. OBECNIE OBOWIĄZUJĄCE TRAKTATY / WERSJE SKONSOLIDOWANE

2. TRAKTATY AKCESYJNE

Traktat dotyczący przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej, Bruksela, 05.12.2011

Dz. Urz. UE 2012 L 112, s. 10

Traktat dotyczący przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej, Luksemburg, 25.04.2005

Dz. Urz. UE 2005 L 157, s. 11

Traktat dotyczący przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej, Ateny, 16.04.2003

Dz. Urz. UE 2003 L 236, s. 17
Dz.U. 2004 nr 90 poz. 864

Traktat dotyczący przystąpienia Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji do Unii Europejskiej, Korfu, 24.06.1994

Dz. Urz. WE 1994 C 241, s. 9 [niedostępny w języku polskim]
Akty podstawowe prawa Unii Europejskiej, Dziennik Ustaw, Załącznik nr 2 do nru 90, 30.04.2004, poz. 864, T. II, s. 281

Traktat dotyczący przystąpienia Królestwa Hiszpanii i Republiki Portugalskiej do Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, Lizbona/Madryt, 12.06.1985

Dz. Urz. WE 1985 L 302, s. 9 [niedostępny w języku polskim]
Akty podstawowe prawa Unii Europejskiej, Dziennik Ustaw, Załącznik nr 2 do nru 90, 30.04.2004, poz. 864, T. II, s. 8

Traktat dotyczący przystąpienia Republiki Greckiej do Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, Ateny, 28.05.1979

Dz. Urz. WE 1979 L 291, s. 9 [niedostępny w języku polskim]
Akty podstawowe prawa Unii Europejskiej, Dziennik Ustaw, Załącznik nr 2 do nru 90, 30.04.2004, poz. 864, T. I, s. 252

Traktat w sprawie przystąpienia Królestwa Danii, Irlandii oraz Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej do Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, Bruksela, 22.01.1972

Dz. Urz. WE 1972 L 73, s. 5 [niedostępny w języku polskim]
Akty podstawowe prawa Unii Europejskiej, Dziennik Ustaw, Załącznik nr 2 do nru 90, 30.04.2004, poz. 864, T. I, s. 155


 3. INNE

Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy, Rzym, 29.10.2004

Dz. Urz. UE 2004 C 310, s. 1

Decyzja Rady z dnia 25 czerwca i 23 września 2002 roku zmieniająca Akt dotyczący wyboru przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich, dołączony do decyzji Rady 76/787/EWWiS, EWG, EURATOM, Luksemburg, 25.06.2002, Bruksela, 23.09.2002

Dz. Urz. WE 2002 L 283, s. 1 [niedostępny w języku polskim]
Dz. Urz. UE – wydanie specjalne 2004, r. 1, t. 4, s. 137

Traktat z Nicei zmieniający Traktat o Unii Europejskiej, Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską oraz niektóre związane z nimi akty prawne, Nicea, 26.02.2001

Dz. Urz. WE 2001 C 80, s. 1 [niedostępny w języku polskim]
Akty podstawowe prawa Unii Europejskiej, Dziennik Ustaw, Załącznik nr 2 do nru 90, 30.04.2004, poz. 864, T. II, s. 660

Traktat z Amsterdamu zmieniający Traktat o Unii Europejskiej, Traktaty ustanawiające Wspólnoty Europejskie i niektóre związane z nimi akty, Amsterdam, 2.10.1997

Dz. Urz. WE 1997 C 340, s. 1 [niedostępny w języku polskim]
Akty podstawowe prawa Unii Europejskiej, Dziennik Ustaw, Załącznik nr 2 do nru 90, 30.04.2004, poz. 864, T. II, s. 553

Akt zmieniający protokół w sprawie Statutu Europejskiego Banku Inwestycyjnego, upoważniający Radę Gubernatorów do utworzenia Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego, Bruksela, 25.03.1993

Dz. Urz. WE 1994 L 173, s. 14 [niedostępny w języku polskim]
Akty podstawowe prawa Unii Europejskiej, Dziennik Ustaw, Załącznik nr 2 do nru 90, 30.04.2004, poz. 864, T. I, s. 146

Jednolity Akt Europejski, Luksemburg, 17.02.1986

Dz. Urz. WE 1987 L 169, s. 1 [niedostępny w języku polskim]
Akty podstawowe prawa Unii Europejskiej, Dziennik Ustaw, Załącznik nr 2 do nru 90, 30.04.2004, poz. 864, T. I, s. 113

Traktat zmieniający Traktaty ustanawiające Wspólnoty Europejskie w odniesieniu do Grenlandii, Bruksela, 13.03.1984

Dz. Urz. WE 1985 L 29, s. 1 [niedostępny w języku polskim]
Akty podstawowe prawa Unii Europejskiej, Dziennik Ustaw, Załącznik nr 2 do nru 90, 30.04.2004, poz. 864, T. I, s. 151

Akt dotyczący wyboru przedstawicieli do Zgromadzenia w powszechnych wyborach bezpośrednich, Bruksela, 20.09.1976

Dz. Urz. WE 1976 L 278, s. 5 [niedostępny w języku polskim]
Akty podstawowe prawa Unii Europejskiej, Dziennik Ustaw, Załącznik nr 2 do nru 90, 30.04.2004, poz. 864, T. I, s. 148

Traktat zmieniający niektóre postanowienia finansowe Traktatu ustanawiającego Europejskie Wspólnoty Gospodarcze oraz Traktatu ustanawiającego Jedną Radę i Jedną Komisję Wspólnot Europejskich, Bruksela, 22.07.1975

Dz. Urz. WE 1977 L 359, s. 1 [niedostępny w języku polskim]
Akty podstawowe prawa Unii Europejskiej, Dziennik Ustaw, Załącznik nr 2 do nru 90, 30.04.2004, poz. 864, T. I, s. 133

Traktat zmieniający niektóre postanowienia Protokołu w sprawie Statutu Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Luksemburg, 10.07.1975

Dz. Urz. WE 1978 L 91, s. 1 [niedostępny w języku polskim]
Akty podstawowe prawa Unii Europejskiej, Dziennik Ustaw, Załącznik nr 2 do nru 90, 30.04.2004, poz. 864, T. I, s. 144

Traktat zmieniający niektóre postanowienia budżetowe traktatów ustanawiających Wspólnoty Europejskie i Traktatu ustanawiającego Jedną Radę i Jedną Komisję Wspólnot Europejskich, Luksemburg, 22.04.1970

Dz. Urz. WE 1971 L 2, s. 1 [niedostępny w języku polskim]
Akty podstawowe prawa Unii Europejskiej, Dziennik Ustaw, Załącznik nr 2 do nru 90, 30.04.2004, poz. 864, T. I, s. 126

Traktat ustanawiający Jedną Radę i Jedną Komisję Wspólnot Europejskich (Traktat Fuzyjny), wraz z Protokołem w sprawie przywilejów i immunitetów Wspólnot Europejskich, Bruksela, 8.04.1965 [Traktat Fuzyjny został uchylony przez Traktat z Amsterdamu]

Dz. Urz. WE 1967 nr 152, s. 1 [niedostępny w języku polskim]
Akty podstawowe prawa Unii Europejskiej, Dziennik Ustaw, Załącznik nr 2 do nru 90, 30.04.2004, poz. 864, T. I, s. 111 [tylko Protokół]

Protokół w sprawie Antyli Niderlandzkich,  Bruksela, 13.11.1962 (brak tłumaczenia na język polski)

Dz. Urz. WE 1964 nr 150, s. 2413 [niedostępny w języku polskim]


4. TRAKTATY ZAŁOŻYCIELSKIE

Traktat o Unii Europejskiej, Maastricht, 7.02.1992

Dz. Urz. WE 1992 C 191, s. 1 [niedostępny w języku polskim]
Akty podstawowe prawa Unii Europejskiej, Dziennik Ustaw, Załącznik nr 2 do nru 90, 30.04.2004, poz. 864, T. II, s. 492

Traktaty rzymskie

(Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, Konwencja w sprawie niektórych instytucji wspólnych dla Wspólnot Europejskich i inne), Rzym, 25.03.1957 [Konwencja została uchylona przez Traktat z Amsterdamu]
Akty podstawowe prawa Unii Europejskiej, Dziennik Ustaw, Załącznik nr 2 do nru 90, 30.04.2004, poz. 864, T. I, s. 10

Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Węgla i Stali, Paryż, 18.04.1951 [Traktat wygasł 23.07.2002 r.]