Szkolenia

Od początku istnienia Instytutu Europejskiego szkolenia były jedną z zasadniczych form działania na rzecz integracji Polski ze Wspólnotami Europejskimi. Właśnie stworzenie instytucji szkoleniowej wyspecjalizowanej w sprawach europejskich było jednym z celów powołania Instytutu. Szkolenia prowadzone w początkowych latach działalności Instytutu Europejskiego koncentrowały się wokół ogólnych zagadnień systemu prawnego UE, procedur decyzyjnych, specyfiki funkcjonowania instytucji europejskich i polityk sektorowych Unii Europejskiej (np. polityka konkurencji, zamówienia publiczne, pomoc publiczna, polityka transportowa, polityka rolna). Celem działalności szkoleniowej w tych latach było zrealizowanie szybkiej ścieżki kształcenia w sprawach europejskich dla administracji centralnej, w szczególności w odniesieniu do podstawowych zagadnień związanych z funkcjonowaniem wspólnego rynku i samych Wspólnot.

W kolejnych latach szkolenia miały charakter bardziej wyspecjalizowany, kierowany do wyodrębnionych grup docelowych (np. normy i certyfikacja, prawo własności intelektualnej, ochrona danych osobowych, fundusze strukturalne, itd.), a jednocześnie na bieżąco aktualizowano programy szkoleniowe, dostosowując je do potrzeb odbiorców i zmieniających się uregulowań prawnych UE.

W początkowych latach, działalność szkoleniowa Instytutu prowadzona była głównie w oparciu o sformalizowaną współpracę z partnerskimi instytucjami szkoleniowymi z państw członkowskich – wykorzystując ich wiedzę i doświadczenia dla polskich potrzeb i celów. Z czasem specjalistom zagranicznym towarzyszyli eksperci polscy, w tym własne kadry Instytutu. Liczba uczestników szkoleń do końca lat 1990’ osiągnęła blisko 35 000.

W okresie przedczłonkowskim działalność szkoleniowa Instytutu była prowadzona min. przy wsparciu programów finansowanych z funduszy pomocowych takich jak:

  • program pomocy Unii Europejskiej PHARE/SIERRA
  • programy rządu holenderskiego – PSO, MATRA
  • program rządu Republiki Federalnej Niemiec -TRANSFORM,
  • pomoc rządu francuskiego
  • program Komisji Europejskiej – TEMPUS – finansowany z PHARE
  • pomoc bilateralna rządu włoskiego.

Od roku 2000 w związku ze zbliżającym się przystąpieniem do UE zintensyfikowania działania na rzecz administracji centralnej, a jednocześnie rozszerzono działalność szkoleniową także na samorządy, organizacje pozarządowe, szkoły i inne grupy społeczne i zawodowe.

W okresie po przystąpieniu do UE, działalność szkoleniowa kontynuowana jest zarówno na rzecz urzędów administracji rządowej (np. projekty realizowane na zamówienie Urzędu Służby Cywilnej, czy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów), jak i samorządowej (np. projekty realizowane na zlecenie Urzędu Miasta Łodzi, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi i in.).

Jednocześnie szkolenia prowadzone przez Instytut realizowane były w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w tym w ramach działalności Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego w Piotrkowie Trybunalskim, Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego w Łodzi oraz w ramach innych projektów realizowanych przez Instytut.

Na zlecenie i we współpracy z podmiotami publicznymi i prywatnymi, Instytut świadczy usługi szkoleniowe w zakresie polityk i funkcjonowania UE.