Partnerzy/sieci

Członkostwo w międzynarodowych sieciach

Trans European Policy Studies Association: z siedzibą w Brukseli –  pierwsza transeuropejska sieć badawcza, skupiająca wiodące ośrodki badawcze w dziedzinie spraw europejskich z całej Europy. Głównym celem TEPSA jest prowadzenie wysokiej jakości badań nad integracją europejską, zgodnie z przyjętym podejściem „trzech A” – Analysis, Assessment, Advice (analiza, ocena, doradztwo) w celu stymulowania dyskusji o politykach i przyszłości Europy.  W ramach głównej ścieżki prac TEPSA organizuje liczne seminaria w Brukseli oraz państwach członkowskich UE, publikuje raporty, Newsletter i inne publikacji będące wynikiem badań sieci i jej organizacji członkowskich.  Działania TEPSA skupiają się na badaniu polityk UE i polityk państw członkowskich w czterech głównych dziedzinach:

 • Europa obywateli i demokracja
 • Wyzwania instytucjonalne i przyszłość Unii Europejskiej
 • Rozszerzenie, polityka sąsiedztwa oraz miejsce Europy w świecie
 • Priorytety i rezultaty Prezydencji w Radzie UE.

Więcej informacji: http://www.tepsa.eu

Znalezione obrazy dla zapytania Trans European Policy Studies Association

EuroMeSCo (the Euro- Mediterrean Study Commission) – główna sieci instytucji prowadzących badania w zakresie polityk i bezpieczeństwa basenu Morza Śródziemnego. Sieć powstała w roku 1996, a głównym celem jej działania jest promocja badania, wymiana informacji i budowanie wzajemnych relacji w ramach procesu barcelońskiego. W pracach EuroMeSCo uczestniczy 88 instytutów z 33 państw (państwa członkowskie UE oraz południowi sąsiedzi UE). Zgodnie z głównym celem działania sieci – promocją badań nad politykami Euro-śródziemnomorskimi, EuroMeSCo koncentruje się na:

 • programach badawczych przyczyniających się do rozwijania badań analitycznych nakierowanych na praktyczne aspekty wdrażania polityk
  Euro-śródziemnomorskich z udziałem członków sieci i ich ekspertów
 • organizacji cyklicznych konferencji, seminariów i warsztatów poświęconych problematyce polityk i bezpieczeństwa w obszarze Euro-środziemnomorskim
 • realizacja działań wydawniczych promujących działania badawcze członków sieci
 • prowadzenie strony www i wydawanie newslettera promującego wymianę doświadczeń badawczych członków sieci.

Więcej informacji: www.euromesco.net

 

NISPACEE (The  Network of Institutes and  Schools of Public  Administration  in Central and Eastern Europe) – jest platform współpracy pomiędzy instytucjami z krajów Europy Środkowo-Wschodniej, wspierającą i ułatwiającą wspólne badania oraz realizację programów szkoleniowych i edukacyjnych oraz wymianę informacji pomiędzy urzędnikami, trenerami, politykami i kadrami kierowniczymi sektora publicznego. Współpraca ta ma na celu wspieranie rozwoju badań i szkoleń w zakresie administracji publicznej w krajach post-socjalistycznych i opiera się na poprawie jakości szkoleń i badań oraz rozwoju instytucjonalnego na poziomie międzynarodowym, krajowym i regionalnym. Ważną częścią misji NISPACee jest wsparcie dla rozwoju kadr służby cywilnej poprzez promocją dobrych praktyk zarządzania publicznego oraz tworzenie warunków dla zwiększania profesjonalizacji służby cywilnej poprzez ułatwianie kontaktów decydentów służb publicznych i przedstawicieli specjalistów i konsultantów z instytucji i krajów partnerskich. NISPACEE realizuje swoją misję poprzez:

 • organizację cyklicznych konferencji i warsztatów
 • działalność wydawniczą
 • wymianę informacji za pomocą Newslettera i strony internetowej sieci

Więcej informacji: http://www.nispa.sk

Znalezione obrazy dla zapytania NISPACEE

Sieci krajowe

Sieć Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego (ROEFS)

Instytut Europejski prowadził dwa spośród trzech działających w regionie łódzkim Regionalnych Ośrodków EFS: w Łodzi oraz w Piotrkowie Trybunalskim (w partnerstwie z Piotrkowskim Stowarzyszeniem „EURO-CENTRUM), należąc do ogólnopolskiej sieci 52 Ośrodków koordynowanych przez Krajowy Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem działania sieci Regionalnych Ośrodków EFS było kreowanie rozwoju lokalnego, budowanie partnerstw nastawionych na rozwój regionu, w szczególności w zakresie rozwoju kapitału społecznego. Cel ten jest osiągany poprzez wspieranie beneficjentów do przygotowywania wysokiej jakości, odpowiadających na potrzeby społeczne projektów, które mogły być sfinansowane ze środków EFS. Ośrodki wspierały beneficjentów poprzez realizację szeroko rozumianych działań animacyjnych, szkoleń, doradztwa oraz działań informacyjnych, zapewniając tym samym bezpośrednią pomoc w wykorzystaniu środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej.

Sieć Regionalnych Ośrodków Debaty Międzynarodowej

W roku 2013 przy Instytucie Europejskim w Łodzi działał Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej, współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Zastąpił on w ten sposób Regionalne Centrum Informacji Europejskiej, które przez 13 lat prowadziło działania mające na celu informowanie mieszkańców województwa łódzkiego o zagadnieniach związanych z Unią Europejską. Utworzenie sieci Regionalnych Ośrodków Debaty Międzynarodowej jest wyrazem strategicznego podejścia Ministerstwa Spraw Zagranicznych do kwestii wsparcia obywatelskiego i samorządowego wymiaru polityki zagranicznej, a także stałym zaproszeniem do udziału w debacie na temat kierunków polskiej polityki zagranicznej.

Za pośrednictwem RODM, MSZ rozwija i wzmacnia działania o charakterze międzynarodowym realizowane w regionach, poprzez stworzenie stabilnego mechanizmu obiegu informacji i wymiany doświadczeń, a także wypracowanie trwałych i sprawnych mechanizmów współpracy pomiędzy Ministerstwem Spraw Zagranicznych a partnerami w regionie.

Celem działalności Regionalnych Ośrodków jest przybliżanie obywatelom problematyki polskiej polityki zagranicznej. Ich zadaniem jest inicjowanie i realizowanie wydarzeń o charakterze merytorycznym, nawiązujących do regionalnego kontekstu polskiej polityki zagranicznej. Aktywność ta ma być okazją do formułowania potrzeb w zakresie oczekiwanego wsparcia ze strony MSZ dla regionalnych działań o profilu międzynarodowym. RODM prowadzi również działalność informacyjną oraz edukacyjną dla społeczności regionu w zakresie dotyczącym Unii Europejskiej i polskiej polityki zagranicznej. RODM chce przybliżać społeczeństwu także działania samego ministerstwa, służące w swych założeniach obywatelom.